Categorieën
Uncategorized

Gedichtenboek

Gedichten Waling Dykstra ferskynd

07-10-2019 Nijs algemien

Ferline wike tongersdei 3 oktober is yn poadium Obe Duvelskeunstner presintearre, in blomlêzing út gedichten fan Waling Dykstra.

Gearstaller Abe de Vries (op it stuit gastûndersiker by de Fryske Akademy) en heechlearaar Frysk Goffe Jensma joegen beide in lêzing oer ‘Waling-om’, dy’t neist bakker en boekbiner ien fan de wichtigste grûnlizzers fan de Fryske literatuer west hat.

It earste eksimplaar fan it boek is yn ûntfangst naam troch Philippus Breuker. De boekpresintaasje wie ûnderdiel fan de rinnende útstalling ‘Waling Dykstra — Foarútgong’.

Oer it boek

De ûnbekendste bekende poëzij yn de Fryske literatuer is tsjintwurdich wierskynlik dy fan Waling Dykstra (1821-1914). Populêrder as Dykstra yn syn gloarjetiid wie, hat gjin Fryske skriuwer wer west, mar syn gedichten komme net foar yn de mear resinte algemiene poëzijblomlêzingen, of it moat in inkelde liettekst wêze. It foardiel is dat syn grut poëtysk oeuvre — it earste fers hjir datearret fan 1838, doe’t er 17 wie, it lêste fan 1912, doe’t er 90 wie — noch op ûntdekking wachtet. Dizze blomlêzing, besoarge en ynlaat troch Abe de Vries, is de earste út inkeld syn gedichten.

Categorieën
Uncategorized

Huis in Holwerd redden

Blog Abe de Vries: Wijs het Waling-huisje aan als een gemeentelijk monument

Pleatst op 1 juni 2019

logo.ensafh

In Holwerd staat een huisje, nou ja, het is een krot dat al jaren wacht op restauratie. Het staat aan de Hegebuorren en draagt nummer 8. Alles eraan is in verval. De deuren, kozijnen, muren, het dak, de achtertuin. Het is een rotte kies in een karakteristieke straat, die vele fraai herstelde panden kent, in een dorp dat zich opmaakt voor de miljoeneninjectie die ‘Holwerd Aan Zee’ heet en die moet leiden tot de komst van veel rijke toeristen met dure bootjes.

Plat maar dus? Welnee! Het gaat hier immers om het huisje waar de beroemde Friese schrijver Waling Dykstra (1821-1914) vanaf 1861 maar liefst vijftig jaar heeft gewoond.