Successen

 • schrijver van
  • vijf Friese liederenbundels
  • jeugdboekjes
  • vijf romans
  • 25 oorspronkelijke toneelstukken (blijspelen, soms met zang en muziek)
  • vertalingen en bewerkingen voor het Friese toneel van acht toneelstukken, waarvan vier van Molière
  • vertalingen van verhalen van F. Reuter en K.I. Groth uit het platduits
  • een prozabewerking van Enoch Arden, een gedicht van Tennyson uit 1864
  • zes verhalen en een dialoog in het Bildts
 • voordrachtskunstenaar, waarbij de voordrachten naderhand meestal in boekvorm verschenen
 • initiatiefnemer en redacteur van het tijdschrift De Frîsce Huesfrjeun (dat bestond tot 1869), het jeugdblad Friso, de bladen De Fryske Skoeralmenak en Sljucht en Rjucht
 • lid van de redactie het jaarboekje De Bye-Koer (dit bestond tot 1896)
 • journalist voor de krant Friesch Volksblad
 • voorts schreef hij voor het verenigingsblad Iduna van het Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse, Friesche Volksalmenak, Provinciale Friesche Courant, Swanneblommen, Forjit My Net en For Hûs en Hiem
 • verzamelaar van volksverhalen
 • eindredacteur Fries woordenboek
 • hij stelde ook een spelling van het Fries vast, die in 1879 de basis vormde voor de officiële spelling van het Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse
woning te Holwerd geschilderd door zijn zoon Theun