Van jaar tot jaar

Geboortehuis
 • 1821 (14 augustus) – Waling wordt geboren te Lieve Vrouwenparochie.
 • 1839 – Enkele ballades van Dykstra verschenen in de Friesche Almanak van G.T.N. Suringar (hij was toen nog geen 18 jaar oud).
 • 1840 – Dykstra wordt bakker in Spannum, in het bedrijf van zijn vader.
 • 1844 – De eerste Friestalige vereniging, het “Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse” wordt opgericht; enkele jaren later sluit Dykstra zich daarbij aan.
 • ergens tussen 1845 en 1848 wordt Dykstra lid van de redactie van het jaarboekje De Bye-Koer en start zijn eigen tijdschrift De Frîsce Huesfrjeun.
 • 1848 – Dykstra publiceert zijn eerste individuele werk, de liederenbundel Doaitse mei de Noardsce balke – verschenen bij uitgever T. Telenga te Franeker.
 • 1850 – Huwelijk met Hinke (Jans) Huizinga (op 15 mei).
 • 1851 – Dykstra schrijft zijn eerste jeugdboekje.
 • 1851 – Dykstra’s vrouw, Hinke Huizinga, overlijdt (op 8 december).
 • 1853 – Dykstra begint als koopman langs de huizen te trekken.
 • 1855 – Dykstra hertrouwt met Afke (Jans) de Boer (op 27 oktober), verhuist naar Franeker en treedt in dienst van boekhandelaar en uitgever T. Telenga (de uitgever van De Bye-Koer en De Frîsce Huesfrjeun).
 • 1856 – Uitgeverij Telenga publiceert Dykstra’s eerste roman, De silveren rinkelbel.
 • 1857 – Dykstra gaat enkele malen voordrachten houden, samen met T.G. van der Meulen.
 • 1860 – Dykstra’s tweede roman, De Frîske Thîl Ulespegel, wordt gepubliceerd in Franeker.
 • van 1860 tot en met 1885 trekt Dykstra er iedere winter vrijwel elke avond op uit om voordrachten te houden, soms alleen, soms samen met anderen.
 • 1861 – Dykstra wordt zelfstandig boekhandelaar in Holwerd.
 • 1864 – De raamvertelling Twa Utfanhûsers by Nammenom wordt gepubliceerd in Leeuwarden.
 • 1866 – Dykstra neemt het initiatief voor het jeugdblad Friso, dat een jaar blijft bestaan.
 • 1869 – Het tijdschrift De Frîsce Huesfrjeun houdt op te bestaan.
 • 1871 – Dykstra publiceert een prozabewerking van Enoch Arden, een gedicht van Tennyson uit 1864.
 • 1876 – Dykstra wordt lid van de redactie van het links-liberale Friesch Volksblad.
 • 1879 – Het Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse stelt een officiële Friese spelling vast, die mede op werk van Dykstra is gebaseerd.
 • 1879 – Dykstra neemt het initiatief voor het blad De Fryske Skoeralmenak, waarvoor hij teksten schreef van 1879 tot 1909.
 • 1883 – Omdat het Friesch Volksblad de socialistische kant opgaat, treedt Dykstra uit de redactie.
 • 1885 – De provincie Friesland belast Dykstra met de eindredactie van het Friesch Woordenboek.
 • 1892 – Het eerste deel van Uit Friesland’s volksleven van vroeger en later wordt te Leeuwarden gepubliceerd. Waling Dykstra is dan ongeveer 71 jaar oud.
 • 1896 – Het tweede (laatste) deel van Uit Friesland’s volksleven van vroeger en later wordt gepubliceerd.
 • 1896 – Einde van het verschijnen van het jaarboekje De Bye-Koer.
 • 1897 – Dykstra eemt het initiatief voor het blad Sljucht en Rjucht.
 • 1899 – Dykstra schrijft voor het eerst het jaarboekje As jimme it leije meije (Als het jullie bevalt). Hij gaat daar mee door tot 1910.
 • 1909 – Dykstra stopt met het schrijven van teksten voor het blad De Fryske Skoeralmenak.
 • 1910 – Dykstra schrijft voor het laatst het jaarboekje As jimme it leije meije.
 • 1911 – De uitgave van het Friesch Woordenboek wordt voltooid.
 • 1914 – Dykstra overlijdt op 15 januari te Holwerd, op 92-jarige leeftijd.
 • 1942 – Het blad Sljucht en Rjucht houdt op te bestaan.
 • 1947 – Oprichting Waling Dijkstra stichting